Hoppa till huvudinnehåll
 

Villkorsrapporten

Varje år följer MUCF upp det civila samhällets villkor utifrån de sex principerna i propositionen "En politik för det civila samhället" (prop. 2009/10:55)

Bild på omslagen av de tre senaste rapporterna i serien Villkorsrapporten
  • Självständighet och oberoende vilket innebär att organisationer och deras medlemmar ska ha möjlighet att självständigt bedriva sin verksamhet utan obefogad kontroll eller inblandning av offentliga aktörer. 
  • Dialog handlar om att relationen mellan regeringen och det civila samhället ska präglas av dialog. Syftet är dels att bredda och fördjupa beslutsunderlag, dels att bidra till ömsesidig förståelse och förtroende. 

  • Kvalitet betyder att det finns ett värde i att civilsamhällets aktörer är utförare av välfärdstjänster. 

  • Långsiktighet och stabila förutsättningar är nödvändiga för civilsamhällets existens och verksamhet. Det kan till exempel handla om stabilitet i bidragssystem, rättsliga förutsättningar och de generella villkoren. 

  • Öppenhet och insyn handlar om vikten av transparenta beslutsprocesser. När det offentliga präglas av öppenhet och insyn får det civila samhället de förutsättningar som krävs för att de ska kunna vara röstbärare och opinionsbildare. 

  • Mångfald innebär att samhället välkomnar civilsamhället som utförare av välfärdstjänster. Olikheter bland utförare av välfärdstjänster ska ses som en tillgång. Det civila samhället bör i sin tur avspegla och omfatta människor från olika delar av befolkningen och ge goda förutsättningar för människor att engagera sig.  

Årets uppföljning

Det gånga året har präglats av pandemin, vilket även satt sina spår i årets uppföljningsrapport som har titeln "Ett år av utmaningar ...". Resultatet visar att ideella föreningar har flera utmaningar med ekonomi, medlemsrekrytering, möjligheten att påverka och samarbetet med offentliga verksamheter. Men vi ser också att många verksamheter står stadigt även under en samhällskris.  

Tidigare års upplaga av rapporten

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: